Review of iOS application: Make-Up Kit

Make-Up-Kit-new-icon

Welcome to the review of my favorite makeup organizer application – Make-Up Kit. The logo is great, the layout is great, the fonts and the colors and even the developer is great! This is, according to me, the best application in this category on the market. Enjoy!

Välkommen till recensionen av min favoritapplikation för sminkorganisering – Make-Up Kit. Loggan är toppen, layouten är toppen, teckensnitten och färgerna och till och med utvecklaren är toppen! Det här är, enligt mig, den bästa applikationen i den här kategorin på marknaden!

Make-up-Kit-01

The list of categories is long, and includes basically everything cosmetics. I love the font, Gill Sans, and it works so well with this type of application. The colors are uniform and monotone, leaving so much color space for the products. The only thing here I find slightly unwanted would be the name of the category Nails, I would have loved it to be Nail Polishes or similar.

Listan av kategorier är lång och innehåller i stort sett allt vad kosmetika heter. Jag älskar teckensnittet, Gill Sans, och det funkar så bra ihop med den här typen av applikation. Färgerna är enhetliga och monotona, så de lämnar mycket plats för produkternas färger. Det enda jag finner aningen oönskat är att kategorin Nails inte heter Nail Polishes eller liknande.

Make-up-Kit-04

You can see here that I’ve already entered most of my nail polishes (I’ve actually entered my entire makeup collection, but I’m reviewing this from a nail polish collector’s point of view). You can choose to sort the list of products on either Brand, Name or Description by tapping one of the three buttons in the bottom menu.

Här kan man se att jag redan har lagt in de flesta av mina nagellack (jag har faktiskt lagt in hela min sminksamling, men jag recenserar den här applikationen från en nagellacksamlares synvinkel). Man kan välja att sortera listan på antingen märke, namn eller beskrivning genom att klicka på en av de tre knapparna i bottenmenyn.

Make-up-Kit-19

Sorting the list on name doesn’t quite work for nail polish, since many of them have numbers. The same thing goes for mascaras or eyeliners, for example, since many of them only have the name Black or Brown, but I’m sure this listing feature is great for lipsticks and such.

Att sortera listan på namn fungerar inte riktigt för nagellack, eftersom många av dem har nummer. Samma sak gäller mascaror eller eyeliners till exampel, eftersom många av dem heter saker som Black eller Brown, men jag tror att den här funktionen är bra för läppstift och liknande.

Make-up-Kit-20

Now, description seems weird at first to have as a listing feature, but you have to make it work for you. When I enter new products, I write the color and the finish in the Description field. For example, at the top of the list of nail polishes in the screenshot above, I’ve written ‘Black Cream’ on my black cream polishes and ‘Black Shimmer’, on the black based shimmer or glass flecks polishes and so this feature works great for me.

Så, att kunna sortera på beskrivning verkar lite underligt från en början, men man kan få den att fungera så som man vill. När jag lägger till en ny produkt skriver jag i vilken färg produkten har och vilken finish i Description-fältet. Till expempel så har jag på nagellacken ni ser på bilden ovan skrivit ‘Black Cream’ på mina svarta krämlack och ‘Black Shimmer’ på mina svarta shimmer- och glassfleckslack, så den här funktionen fungerar utmärkt för mig.

Make-up-Kit-05

So, to add a new product you simply tap the + button in the top right hand side corner that is visible in all views except the new product view. Here you see the parameters you have to work with. The first thing that caught my attention in this application (part from the fact that it looks nice), is the color pick feature. If you are unable to take a photo of your product at the time you’re entering the information, you can simply pick a color closest to your product for the time being (or just use the colors if you wish). Tap the square named ‘Add colour’ to get to the view below:

Att lägga till en ny produkt är superlätt, man klickar bara på +knappen uppe i högra hörnet i alla vyer förutom ny produkt-vyn. Här ovan ser ni parametrarna man har att jobba med. Det första som fångade min uppmärksamhet i den här applikationen (förutom att den ser bra ut), är att det går att välja en färg. Om man inte kan ta en bra bild på sin produkt eller man inte har den tillgänglig kan man välja en färg som stämmer överrens med produkten tills man tagit en bild (eller bara använda sig av färgerna, såklart). Klicka på rutan som heter ‘Add Colour’ så kommer man till vyn nedan:

Make-up-Kit-07

Here are some preselected colors, and you choose one by simply tapping the rectangle of your choice. The icon next to the Selected Colour value, the file with a plus sign, allows you to save that particular color to your favorites. Tap the file icon in the bottom left hand side corner to go to your favorite colors:

Här finns några förvalda färger, och man väljer en genom att klicka på själva färgen. Ikonen predvid den valda färgen, mappen med ett plus, sparar den valda färgen till ens favoriter. Favoritfärgerna når man genom att klicka på mappikonen nere till vänster:

Make-up-Kit-09

Pick the color you want and tap Done to return to the previous view. By tapping the grid icon in the center of the bottom menu you will end up in the view below:

Man markerar färgen man vill använda och klickar på Done för att återvända till föregående vy. Genom att klicka på rutmönstret, ikonen i mitten längst ner, kommer man til vyn nedan:

Make-up-Kit-08

You can here first choose a master color, here red is selected, and it shows you 24 varieties of red. Once you have selected your color, tap Done and you will return to the previous view.

Här kan man välja en masterfärg, i exemplet är färgen röd vald, och applikationen genererar då 24 olika nyanser av rött att välja bland. När man har valt sin färg klickar man på Done så återvänder man till föregående vy.

Make-up-Kit-22

By tapping the rainbow colored circle icon in the bottom right hand side corner, you’ll get to this view. If you want to be very specific or if the color of your product isn’t listed anywhere else, this is the tool you want. The first slider allows you do decide how whitewashed or bold your color is. The second slider decides how dark or bright it is. The third slider is a color wheel where you can decide with quite precise accuracy the shade you want to work with. The last slide decides how transparent your color is, although in the overview, your color will be shown on white so the transparency isn’t very accurate that way, as the color will only show up more whitewashed than transparent.

Genom att klicka på den regnbågsfärgade cirkelikonen nere till höger kommer man till vyn ovan. Om man vill vara väldigt specifik, eller om färgen man söker inte finns som förvald, kan man använda det här verktyget. Den första slidern bestämmer hur vitblaskig eller knallig färgen ska vara. Den andra slidern bestämmer hur mörk eller ljus den är. Den tredje slidern är ett hjul där man kan bestämma ganska så precist vilken nyans man vill arbeta med. Den sista slidern bestämmer hur pass genomskinlig färgen ska vara, men i översiktsvyn ser man inte att färgen är just genomskinlig eftersom den visas mot vitt, den ser alltså bara vitblaskig ut.

Make-up-Kit-10

If you rather want to use a photo you can easily either take a photo with your cellphone or choose a photo from your camera roll. I highly recommend uploading high quality photos to your camera roll so they look good in the list, but the application really shrinks the photo down in both size and quality as soon as you’ve picked it. This, I assume, to keep the application files as small as possible. You can crop and zoom the photo that you either take or pick – just brilliant.

Om man hellre vill använda sig av ett foto kan man enkelt ta en bild med mobiltelefonens kamera eller välja en bild från kamerarullen. Jag rekommenderar verkligen att spara bilder av hög kvalitet på sin kamerarulle så de ser bra ut i listan, men applikationen krymper bilden kraftigt i både storlek och kvalitet så fort man har sparat den på en produkt. Detta, antar jag, för att inte applikationens filer ska bli så stora. Man kan beskära och zooma in och ut på bilderna som man antingen tar direkt eller väljer från kamerarullen – helt briljant.

Make-up-Kit-11

All text parameters look like this, however. You tap one to select it and the application takes you to a new page to fill in the information in each text field. This makes the application feel much larger than it has to be, and it’s easy to get a little lost, especially when you, like I did, entered about 500 products in the same evening. Nothing that you enter in these fields get saved to a list, so you have to enter all brand names anew every time you add a product. A list where at least the brands get saved is on my wishlist. A bonus point however is that all words begin with an upper case letter, so you don’t have to work that Shift-button like crazy.

Däremot ser alla parametrar ut såhär – man markerar ett textfält i taget och då skickar applikationen en vidare till en ny sida där man kan fylla i informationen. Det gör att applikationen känns stor och mer utspridd än vad den behöver vara, och det är lätt att tappa bort sig lite, speciellt om man, som jag, lade in ca 500 produkter på en kväll. Ingenting man fyller i här sparas i en lista, så man måste skriva i märkena varje gång man skapar en ny produkt. En lista av alla märken man fyllt i en gång redan står på min önskelista. Pluspoäng blir det dock för att alla ord börjar med stor bokstav, så man slipper klicka ihjäl sig på shift-knappen.

Make-up-Kit-12

The name field work exactly like the brand field, you get taken to a new page and all words begin with an upper case letter.

Namnfältet fungerar precis på samma sätt som märkesfältet, man blir skickad till en ny sida och alla ord börjar med stor bokstav.

Make-up-Kit-13

And, the same thing goes for Description. As I mentioned above, this is where I personally enter the color of the product and the finish, so I can use the Description listing feature just like I want it.

Och, samma sak gäller för beskrivning. Som jag nämnde tidigare så är det här som jag personligen fyller i färg och finish på produkten så jag kan använda mig av Description-sorteringen i översiktsvyn.

Make-up-Kit-14

Now, this field has me a bit confused. I don’t really see the point in stating what a beauty products is used for, as you probably know what you’re buying, and most products can’t really be used for that many different things. But, it could be useful for the products you add to the Others category.

Det här fältet gör mig en aning förvirrad. Jag förstår inte riktigt poängen med att skriva in vad produkterna används för, eftersom man förmodligen vet vad det är man har köpt, och dessutom har de flesta produkterna inte så många olika användningsområden. Men, det kan ju vara ett bra fält att ha när man lägger in produkter i Others-kategorin.

Make-up-Kit-15

The field Open Date takes you to a date picker, and once you have selected this field you can’t delete the date – only re-select it. This is a good feature if you use plenty of different mascaras, foundations or lip glosses (products that actually expire), but as for nail polishes and dry products (eye shadows and powders) there is no real need to enter a date since they don’t really expire. This automatically generates an estimated expiring date, but it says clearly in the disclaimer that the expiring dates are only guidelines.

Markerar man fältet som heter Open Date blir man skickad till en ny sida med en datum-lista, och så fort man har markerat det här fältet kan man inte göra det ogjort – bara välja ett nytt datum. Detta är en bra funktion om man använder sig av många olika mascaror, foundations eller läppglans (produkter som faktiskt blir gamla), men för nagellack och torra produkter (som ögonskuggor och puder) så behövs det egentligen inget bäst-före-datum, eftersom de inte egentligen blir gamla. Den här funktionen genererar automatiskt ett uppskattat bäst-före-datum, men det står tydligt i disclaimern att dessa datum bara är riktlinjer.

Make-up-Kit-16

The price field is interesting, but there is no way of adding a currency. I suppose you just have to enter whatever the total amount translated to in your local currency at the time you bought the item. And wouldn’t it be cool if this application somehow calculated the total amount of money your collection is worth? It would definitely be an eyeopener for most people, I think!

Prisfältet är intressant, men det finns inget sätt att välja en valuta. Jag antar att man bara får översätta summan man betalade till sin lokala valuta när man köpte produkten. Och vore det inte coolt om det fanns en funktion som kunde räkna ut totalbeloppet för hela ens inmatade samling? Det skulle definitivt kunna vara en ögonöppnare för många!

Make-up-Kit-17

The Purchased from-field work just like the other text fields, and I suppose this could be good if you shop from many different places, or have a poor memory.

Fältet för vart man köpt produkten fungerar precis som de andra textfälten, och jag antar att det här fältet kan vara bra om man handlar från många olika ställen eller dåligt korttidsminne.

Make-up-Kit-18

This is where you pick what image to use in the lists as a preview – the photo or the color. Default is Image, and to swap to Color takes about 0,5 seconds.

Nästa parameter är där man väljer vad som sak synas på översiktsvyn – bilden eller färgen. Utgångsläget är Image, men det går att byta till Color på ca 0,5 sekunder.

Make-up-Kit-21

There is also a disclaimer/contact info page that you can reach from the start page/category list, and it gives you an e-mail address to the developer (I have actually already e-mailed him about some feedback, he is very friendly and was very appreciative of the feedback I gave, much of which seems to have been taken into consideration in the last update).

Sist men inte minst finns en disclaimer och kontaktinformation på en sida man kan nå från översiktsvyn/kategorilistan, och där finns en e-mailadress till utvecklaren (jag har faktiskt redan mailat honom med feedback, han är väldigt trevlig och uppskattade min feedback, mycket av det ser jag att han har tänkt på i den nyaste uppdateringen).

A-

I give this application a whopping A-, the minus is for the lack of a total number of products-feature and the fact that you have to enter each brand anew every time you create a new product. Other than that, this is THE application for organizing your makeup collection, totally worth a dollar (I’d pay $10 for this).

Jag ger den här applikationen ett A- i betyg, minus för att det inte finns något sätt att se en totalsiffra, och för att man måste mata in märkena på nytt för varje ny produkt. Utöver det är detta den bästa applikationen för att organisera sin sminksamling, och helt klart värd 7 kr (jag hade lätt betalat 70 kr).

You can purchase the application for $1 here.

Ladda ner applikationen för 7 kr här.

Please note that I have payed for all applications myself and am writing these reviews because I want to give future users insight into these applications. I have in no way been persuaded or compensated by the developers to write these reviews. These are all my personal, honest opinions that I hope will help other users.

Can you think of an application in this category that I have missed out on and you want me to look in to? Let me know in the comments or send me an e-mail by clicking the Contact Me tab in the menu.

Observera att jag har betalat för alla applikationer själv och jag skriver dessa recensioner för att ge framtida användare lite insikt i dessa applikationer. Jag har inte på något sätt blivit uppmanad eller kompenserad av utvecklarna för att skriva dessa recensioner. Allt jag skriver är mina egna, ärliga åsikter som jag hoppas ska kunna hjälpa andra.

Vet du om en applikation i den här kategorin som jag har missat och du vill att jag tar en närmare titt på? Lämna en kommentar eller skicka mig ett mail genom att klicka på Contact Me-fliken i menyn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.