Review of iOS application: Makeup Inventory

Makeup-Inventory-icon

Okay, onto the next application, the Makeup Inventory. It sounds promising enough, but don’t judge an app by it’s icon! Allow me to introduce the messiest application I’ve ever seen!

Okej, vidare till nästa applikation, Makeup Inventory. Det låter ju lovande, men döm aldrig en app efter dess ikon! Tillåt mig att presentera den rörigaste applikationen jag någonsin har sett!

Makeup-Inventory-start-page

Above you see the start up page. As you can see, I’ve already entered a nail polish as an example. But just take a moment and look at this screenshot. The colors, the fonts, the neon, the icons! It’s all over the place and it really hurts my retinas! Two items are already entered as you download the application, but I have no idea why. It’s not as if everyone owns a blue MAC eyeshadow or a mascara from Avon in the shade Pinky. You can choose how to sort your products by tapping either Category or Brand, and it gives you a total count (of 3 in this example). Tapping the letter icon creates an email containing all your products (in text) which you can send either to yourself as a backup or maybe as a wishlist.

Ovan ser ni startsidan. Som ni kan se har jag redan sparat ett nagellack som exempel. Men ta bara ett ögonblick och titta på den här bilden. Färgerna, teckensnitten, neonskyltarna, ikonerna! Det är ju bara en enda röra, och det liksom svider i ögonen på mig! Två produkter är redan inlagda när man laddar ner applikationen, men jag har ingen aning om varför. Det är ju knappast så att alla äger en blå ögonskugga från MAC eller en mascara från Avon i färgen Pinky. Man kan välja hur man vill sortera sina produkter genom att klicka på antingen Category eller Brand, och en totalsumma visas bredvid sorteringsvalen (i det här fallet visas siffran 3). Klickar man på brevikonen skapas ett mail med alla sina produkter (i text) som man sedan kan skicka till sig själv som en backup eller kanske som en önskelista.

Anyway, to add a new product, you tap the green round + button that says Add and it will take you to the view below:

Hur som helst, för att lägga till en ny produkt klickar man på den gröna runda +knappen som heter Add och det tar dig till vyn nedan:

Makeup-Inventory-new-item

Okay, what’s up with all the different fonts?! And the buttons! And see the big box of cheap makeup in the left hand corner? That’s the default photo for all new items. Yes, it looks like this:

Okej, vad är grejen med alla dessa teckensnitt?! Och knapparna! Och ser ni den stora lådan med billigt smink i vänstra hörnet? Det är standardbilden för alla produkter. Japp, den ser ut såhär:

Makeup-Inventory-standard-photo

Awh man… I don’t want a default photo. I’d much rather have nothing than a default photo… You can add a photo, tap Get Photo and you can then choose from either Use Camera, Saved Photos and Photo Albums, however, there are no cropping options for your photo, so I would recommend uploading cropped and edited photos into your Camera Roll and then just assign them to each product.

Åh, herregud… Jag vill inte ha någon standardbild! Jag har mycket hellre ingen bild alls än en standardbild… Man kan lägga till ett foto, klicka på Get Photo så kan du välja antingen Use Camera, Saved Photos eller Photo Albums, men det finns inget stöd för beskäring av bilden så jag skulle rekommendera att man sparar redan redigerade bilder i sin kamerarulle och sedan spara dem på tillhörande produkt.

Makeup-Inventory-new-item-type-category

But here’s how you create a new item. The first parameter is Category. You can either write a new category or choose one from the list. By tapping the vanity box icon you get to the list shown on the screenshot below.

Men så här skapar man en ny produkt. Första parametern är kategorin. Man kan antingen skriva i en ny kategori eller välja en från listan. Genom att klicka på sminklådeikonen kommer man till vyn nedan:

Makeup-Inventory-new-item-select-category

Again, the fonts! Anyway, the list of categories is very long and covers about anything you might have in your collection, so you might not have to add any categories at all.

Ännu fler teckensnitt! Hur som helst, kategorilistan är jättelång och täcker ungefär allt man kan tänkas ha, så jag tvivlar på att man behöver lägga till en endaste kategori.

Makeup-Inventory-new-item-type-brand

As for Brand, you will have to enter it anew each time you create a new item.

Vad gäller märken så måste man fylla i dem på nytt varje gång man sparar en ny produkt.

Makeup-Inventory-new-item-type-color

The same thing goes for color. Now ‘Color’ doesn’t mean what shade your product has, it means the name of the product. See the first page again:

Samma sak gäller färg. Men, med ‘Color’ menar de inte vilken nyans produkten har, de menar vad produkten heter. Titta på startsidan igen:

Makeup-Inventory-start-page

I wrote ‘Peach’ in ‘Color’, which I obviously shouldn’t have done, but to my defense, it’s a bit confusing when they write Color instead of Name. Don’t you agree?

Jag skrev in ‘Peach’ på färgparametern, vilket jag uppenbarligen inte skulle ha gjort, men till mitt försvar måste jag säga att det är lite förvirrande när de skriver färg men menar namn, tycker ni inte?

Makeup-Inventory-new-item-type-color

You can also add notes in the field below Color, and once you’ve tapped Done you can tap the Save-button in the bottom right hand corner:

Man kan också skriva in kommentarer om produkten under Color, och när man har klickat på Done kan man sedan klicka på Save-knappen nere i högra hörnet:

Makeup-Inventory-new-item

There are two small round icons in the bottom left hand corner, the one with a letter on it will create an email containing a screenshot of the item you are currently viewing along with the information you have entered. The other one is supposed to create an MMS probably containing the same as the email, but it just takes you to New Message. When you return to the application, there is a message saying:

Det finns två små runda ikoner nere i det vänstra hörnet, en med ett kuvert på som skapar ett mail med ett screenshot av den aktiva produkten tillsammans med informationen man fyllt i. Den andra ska skapa ett MMS som förmodligen ska innehålla samma sak som mailet, men den skickar en bara till New Message. När man sedan återvänder till applikationen kommer ett meddelande upp:

makeup-inventory-message

Riiight…

Okeeeej…

C-

I give this application a C-, mainly because it looks terrible. The graphics are pixely, the fonts are all over the place and it’s so messy I can’t work in it. That, and they charge you a dollar for it! There is no real way of trying it out before buying it (well, that’s why I’m writing these reviews), so a light version of this application would have been awesome. However, it does the job, but I personally wouldn’t prefer it because of the looks. If you don’t mind that (or maybe you even like it), it might be the app for you.

Jag ger den här applikationen ett C-, mest för att den ser hemsk ut. Bilderna och ikonerna är pixliga, teckensnitten är all over the place och hela applikationen är en enda röra. Det, och så kostar den 7 kr! Det finns inget sätt att testa den innan man köper den (fast det är ju därför jag skriver dessa recensioner), så en lightversion av den här applikationen hade varit bra. Hur som helst, den gör ju sitt jobb men jag personligen skulle inte föredra den baserat på hur den ser ut. Om du inte bryr dig om det (du kanske till och med gillar den), kan detta var en app för dig.

You can purchase the application for $1 here.

Ladda ner applikationen för 7 kr här.

Please note that I have payed for all applications myself and am writing these reviews because I want to give future users insight into these applications. I have in no way been persuaded or compensated by the developers to write these reviews. These are all my personal, honest opinions that I hope will help other users.

Can you think of an application in this category that I have missed out on and you want me to look in to? Let me know in the comments or send me an e-mail by clicking the Contact Me tab in the menu.

Observera att jag har betalat för alla applikationer själv och jag skriver dessa recensioner för att ge framtida användare lite insikt i dessa applikationer. Jag har inte på något sätt blivit uppmanad eller kompenserad av utvecklarna för att skriva dessa recensioner. Allt jag skriver är mina egna, ärliga åsikter som jag hoppas ska kunna hjälpa andra.

Vet du om en applikation i den här kategorin som jag har missat och du vill att jag tar en närmare titt på? Lämna en kommentar eller skicka mig ett mail genom att klicka på Contact Me-fliken i menyn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.