Review of iOS application: beautyCase

beautyCase-icon

Once again I’ll be reviewing a make up application from the nail polish collector perspective, but beautyCase holds all types of make up as well as skin care products. There are loads of unnecessary graphics, and it looks a bit old fashioned, but it does what it says it does, and here is what I think of it.

Än en gång kommer jag att recensera en sminkapplikation ur nagellacksperspektiv, men beautyCase hanterar alla typer av smink och hudvård. Det finns en massa onödiga bilder och knappar och den ser lite gammaldags ut, men den håller vad den lovar och här är vad jag tycker om den.

beautyCase-startpage

After the loading screen you see the screen above. It allows you to enter your name and a photo of yourself. Why this function exists eludes me, but the thought is … cute. In the left hand menu you have all categories for your products, in the bottom menu you find a tag icon (add new brand) and an info icon (guide to how the app works). I guess the category icons are self explanatory, but jeez, they could be so much better looking! They’re inconsistent and pixely, with a dodgy highlight and shadow effect on them. And the background color is hideous!

Efter den första loading-vyn kommer man till vyn ovan. Där finns möjlighet att fylla i sitt namn och att ladda upp en bild på sig själv. Varför den här funktionen finns förstår jag inte, men tanken är väl… gullig. I menyn på vänstra sidan finns ikoner för alla kategorier, och i menyn längts ner finns en etikettikon (nytt märke) och en infoikon (guide för hur appen fungerar). Jag antar att kategoriikonerna förklarar sig själva, men de hade ju helt klart kunnat vara snyggare! De är oregelbundna i motiven och pixliga, med en ful reflektion- och skuggeffekt. Och bakgrundsfärgen är ju bara hemsk.

beautyCase-overview

As you can see here, I’ve already entered a nail polish in the Nails category. Two more icons have appeared in the bottom menu, the home icon (takes you to the first screen shot) and the file icon with a blue + (add new product). This is an overview of your products with Brand, Name, Image and a rating system with 1-3 stars, plus a light bulb icon (to mark it’s an idea, I think). The first major no-no for me would be the misspelling of lacquer. Use the word ‘polish’ rather, if you can’t spell lacquer! But anyway, let’s create a new product:

Som ni kan se här så har jag redan sparat ett nagellack i kategorin Nails. Två nya ikoner syns nu i menyn i botten på vyn, husikonen (som tar dig till första bilden) och mappikonen med ett blått + (lägg till ny product). Detta är en översiktsvy av dina inmatade produkter med märke, namn, bild och ett betygssytem med 1-3 stjärnor plus en ikon i form av en glödlampa (för att markera det som en idé, tror jag). Den första riktiga minuspoängen från mig går till felstavningen av ordet lacquer. Men hur som helst, vi går vidare till att spara en ny produkt:

beautyCase-new-item

So, here’s the parameters you have to work with. Tap the field you want to enter information to and fill it in, simple as that and no questions asked. Tap the field Type of product and you have to choose a value from a list. This is where the misspelled lacquer comes from. And it’s not like ‘laquer’ is just a typo once in this list, it’s on everything to do with lacquer (Laquer, Laquer remover, Overlaquer and Underlaquer). Strangest thing is that there is a value for Nail Polish!

Så, här är parametrarna man har att jobba med. Man klickar på fältet man vill fylla i information i, lätt som en plätt och inga konstigheter. Markera fältet Typ of product så får du välja från en lista. Det är här ordet lacquer är felstavat, och inte bara en gång heller. Allt som innehåller ordet lacquer är felstavat (Laquer, Laquer remover, Overlaquer och Underlaquer). Och konstigast av allt är att det finns ett värde som heter Nail Polish!

beautyCase-category

Above the list of types there are Prev and Next buttons. Tap the Next button to select the next field. This is ingenious. I love not having to select, deselect, reselect, save and start all over again just to fill in some information. This is absolutely brilliant. It takes you from Type, to Brand, to Name, to Notes, to Content to Price. Once you get to Price you have to click Done to remove the keyboard and to be able to select the media or rate it 1-3 stars.

Ovanför listan finns det Prev och Next-knappar. Klicka på Next så markerar applikationen nästa fält åt dig. Detta är ju genialiskt. Jag älskar att man slipper markera, avmarkera, markera igen, spara och börja om från början varje gång man fyller i information. Man förflyttas från Type till Brand, till Name, till Notes, till Content till Price. Och när man har fyllt i Price klickar man på Done för att få bort tangentbordet och kunna ange media och sätta ett betyg.

beautyCase-item

But here’s the messed up part. The red X means delete product. The magnifying glass means Look at image/listen to recording, and the green check means Done. Okay, cool. If you click on a product already saved, you get taken to this view again. There is no Edit, because you’re always in Edit-mode once you open a product view. Very confusing.

Här kommer det knäppa. Det röda X-et betyder radera produkt. Förstoringsglaset betyder Titta på bild/Lyssna på inspelning, och den gröna bocken betyder klar. Okej. coolt. Om man öppnar en produktvy man redan har sparat så tas man hit ändå. Det finns ingen Edit-knapp, för man är alltid i redigeringsläge när man öppnar en produktvy. Mycket förvirrande.

beautyCase-view-image

Okay, so here’s what I see when I tap the magnifying glass. But there’s no return button, so I tried tapping the image:

Okej, det här är vad man ser när man klickar på förstoringsglaset. Men, det finns ingen tillbakaknapp, så jag testade att bara klicka på bilden:

beautyCase-view-image-zoom

Zoom, Back, Delete and Cancel? Also very confusing, since at first glance I thought Zoom was a button as well, but it’s obviously the title. Back means back, naturally and the fact that there is a Delete option is great, but not the placing of it. The Cancel button takes you back to the image, so this was a bit of a dance for me the first time I used this application.

Zoom, Back, Delete och Cancel? Också mycket förvirrande, eftersom jag vid första anblick trodde att även Zoom var en knapp, men det är ju uppenbarligen titeln. Back betyder såklart tillbaka, och att det finns ett Delete-val är jättebra, men inte placeringen av knappen. Cancel-knappen tar en tillbaka till bilden, så detta blev lite av en dans för mig första gången jag testade den här appen.

beautyCase-brand

Here’s another weird thing – you have to enter your new brand before you even start with the products. That took me ages to figure out, and however strange it might seem it’s actually rather good. It encourages you to enter products per brand instead of for instance color, which to me help me keep better track of my products. (If you’re one of those who sort your stash on color might be a bit annoyed by this though.)

Här är en annan knäpp sak – man måste lägga in märkena innan man ens börjar på produkterna. Det tog mig ett bra tag innan jag fattade detta, och hur konstigt det än må vara så är det faktiskt ganska bra. Man uppmuntras till att lägga in produkterna ett märke i taget istället för per färg, vilket verkligen hjälper mig hålla koll på vilka produkter jag redan har sparat. (Om du däremot är en sådan som sorterar din samling i färg kommer detta definitivt att bli ett irritationsmoment.)

beautyCase-info

And here’s the guide for the application. Yeah… guide…

Och här är guiden för applikationen. Jaha… guide…

C

I give this application a C because it’s not very user friendly, the graphics are pixly and the colors are terrible. However, the fonts are good, clear and easy to read, and the Next-function in the parameters is great. The typos and the lack of contact information bring the grade down as well, but bonus points for the fact that there’s an image parameter and that the app is free.

Jag ger den här applikationen ett C eftersom den inte är speciellt användarvänlig, bilderna och knapparna är pixliga och färgerna är fula. Däremot är teckensnitten bra, de är tydliga och lätta att läsa, och Next-funktionen i parametrarna är toppen. Stavfelen och bristen på kontaktinformation drar ner betyget, men lite bonuspoäng för att det finns en bildparameter och att applikationen är gratis.

You can download the application for free here.

Ladda ner applikationen gratis här.

Please note that I have payed for all applications myself and am writing these reviews because I want to give future users insight into these applications. I have in no way been persuaded or compensated by the developers to write these reviews. These are all my personal, honest opinions that I hope will help other users.

Can you think of an application in this category that I have missed out on and you want me to look in to? Let me know in the comments or send me an e-mail by clicking the Contact Me tab in the menu.

Observera att jag har betalat för alla applikationer själv och jag skriver dessa recensioner för att ge framtida användare lite insikt i dessa applikationer. Jag har inte på något sätt blivit uppmanad eller kompenserad av utvecklarna för att skriva dessa recensioner. Allt jag skriver är mina egna, ärliga åsikter som jag hoppas ska kunna hjälpa andra.

Vet du om en applikation i den här kategorin som jag har missat och du vill att jag tar en närmare titt på? Lämna en kommentar eller skicka mig ett mail genom att klicka på Contact Me-fliken i menyn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.