Review of iOS application: Cosmetics Pouch

Cosmetics-Pouch-icon

Here’s a cute little application called Cosmetics Pouch full of pink and purple, bows and love. It handles more types of products than just nail polish, but since I only collect nail polish I will be reviewing it from that perspective. However, if you wish to catalog your entire make up collection, entering new items in this application works the exact same way regardless the type of product.

Här kommer en söt liten applikation som heter Cosmetics Pouch och är full av rosa och lila, rosetter och kärlek. Den hanterar fler produkttyper än bara nagellack, men eftersom jag bara samlar på nagellack kommer jag att recensera den utifrån det perspektivet. Att spara andra typer av produkter går däremot till på precis samma sätt.

Cosmetics-Pouch-category-overview

After the loading screen you see when you start this application for the first time, you will see the categories. Now, for everyone who doesn’t know me, I’ll just spell it out now: I am a grammar police. Thus, the lower case letters on all categories drive me nuts, as well as the first category group is called ‘eyes’ in plural, whereas the category ‘lip’ is in singular. Other than that, the categories do cover pretty much everything, plus the ‘others’ category on all groups.

Efter det att applikationen har laddat klart när man startar den kommer man till vyn ovan, där man ser alla kategorierna. Okej, för er som inte känner mig så tänker jag säga det nu: Jag är en obotlig språkpolis. Det är då ganska självklart att de små bokstäverna i början på alla kategorierna gör mig galen, och att första kategorigruppen heter ‘eyes’ i plural och en annan heter ‘lip’ i singular. Utöver det så täcker dessa kategorier allt man kan tänkas ha i sminklådorna, plus att det finns en ‘others’-kategori i alla grupper.

On to how to enter a new item:

Nu till hur man sparar en ny produkt:

Cosmetics-Pouch-nail-polish

In this case I have obviously chosen nail polish. As you can see, this category is empty because I haven’t entered an item yet. It’s rather difficult at first to figure out just how to enter a new item, but you simply tap the Edit button in the top right hand corner and you’ll see the screen below:

I det här exemplet har jag uppenbarligen valt nagellack. Som ni kan se så är den här kategorin tom eftersom jag inte har sparat ner något ännu. Det är lite knepigt att komma på hur man lägger till en ny produkt, men man klickar på Edit-knappen uppe i högra hörnet och så ser man vyn nedan:

Cosmetics-Pouch-nail-polish2

A + button has appeared in the top left hand corner, tap that and you’ll get to the view where you enter information about your new item.

En +knapp har dykt upp i övre vänstra hörnet, klickar man på den kommer man till vyn där man fyller i och sparar information om den nya produkten.

Cosmetics-Pouch-new-item

These are the parameters you can enter information to, as well as choosing an icon for your item. A big minus to this application is that you can’t take a photo of your product. You enter each parameter anew every time you create a new item, nothing gets saved in any lists or anything like that.

Dessa är parametrarna som man kan fylla i, och man kan även välja en ikon till sin produkt. Ett stort minus är ju helt klart att applikationen inte stödjer bildhantering. Varje gång man sparar en ny produkt måste man fylla i dessa parametrar, ingenting sparas i listor eller så.

Cosmetics-Pouch-new-item2

When you’re finished entering the information about your new item, as I have done above, you tap the Save-button at the top right hand corner and it will save your item and take you to the view below. Note that if you, like me, want all words with upper-case first letters, you have to keep tapping the Shift-button while typing because the text field is set to only lower-case.

När man är klar med att fylla i alla fälten, så som jag har gjort på bilden ovan, klickar man på Save-knappen i det övre högra hörnet för att spara sin produkt och bli tillbakaskickad till vyn nedan. Notera att om ni, som jag, vill ha alla ord med stor första bokstav måste man använda sig av Shift-knappen vid varje nytt ord då textfälten är inställda på bara små bokstäver.

Cosmetics-Pouch-item-overview

To enter another item, you tap the back-arrow button that in this case says ‘nail polish’ and it will take you to the view below…

För att spara ytterligare en produkt klickar man på tillbakapilen som i det här exemplet lyder ‘nail polish’ och då hamnar man i vyn nedan…

Cosmetics-Pouch-nail-polish3

…and then you have to start the process all over again by tapping Edit and then the +, and so you build your collection.

… och så börjar processen om från början genom att först klicka på Edit och sedan +knappen, och så bygger man sin samling.

The small items at the bottom of the screen allow you to share your content onto either Twitter and/or Facebook and the red speech bubble is the log out button.

De små ikonerna i nederkanten tillåter dig att dela ditt innehåll på antingen Twitter och/eller Facebook, och den röda pratbubblan är utloggningsknappen.

C

I give this application a C, because it’s very limited, has no photo option and all text fields are set to lower-case which drives me absolutely nuts. It hasn’t crashed for me yet, but to be honest, I haven’t used it enough for that to happen so I can’t say anything about that. It is however a free application, so if the lack of photos and the grammar don’t bother you, this might just be the perfect application for you.

Jag ger den här applikationen ett C, för att den är ganska begränsad, har inget stöd för foton och alla textfält är inställda till små bokstäver, vilket gör mig galen. Den har inte kraschat för mig än, men helt ärligt så har jag inte arbetat i den tillräckligt länge för den att göra det så jag kan egentligen inte uttala mig om just det. Det är däremot en gratisapplikation, så om du inte bryr dig om bristen på foton eller grammatiken så kanske detta är en app för dig.

You can download the application for free here.

Ladda ner applikationen gratis här.

Please note that I have payed for all applications myself and am writing these reviews because I want to give future users insight into these applications. I have in no way been persuaded or compensated by the developers to write these reviews. These are all my personal, honest opinions that I hope will help other users.

Can you think of an application in this category that I have missed out on and you want me to look in to? Let me know in the comments or send me an e-mail by clicking the Contact Me tab in the menu.

Observera att jag har betalat för alla applikationer själv och jag skriver dessa recensioner för att ge framtida användare lite insikt i dessa applikationer. Jag har inte på något sätt blivit uppmanad eller kompenserad av utvecklarna för att skriva dessa recensioner. Allt jag skriver är mina egna, ärliga åsikter som jag hoppas ska kunna hjälpa andra.

Vet du om en applikation i den här kategorin som jag har missat och du vill att jag tar en närmare titt på? Lämna en kommentar eller skicka mig ett mail genom att klicka på Contact Me-fliken i menyn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.