Review of iOS application: Nail Polish Book

Nail-Polish-Book-icon

We are a fair few who collect nail polishes in the world, and many of us keep track of our collections by blogging about them and/or keeping them in spreadsheets. There are, however, a few applications available for both iOS and Android that will let you not only keep track of your collection but also always having your collection with you in your phone. I’ve decided to review most of the beauty cataloging applications in the App Store (since I don’t own an Android phone, I can’t quite review Android applications, sorry), and I’m starting out with this one, Nail Polish Book. It’s available for both iOS and Android, and used by plenty of nail polish enthusiasts that I know of. Here’s what I think of it.

Vi som samlar på nagellack är ju helt klart ganska många, och många av oss håller koll på våra samlingar genom att blogga om dem och/eller har dem i Excelark. Det finns, däremot, ett par appar tillgängliga för både iOS och Android som inte bara håller koll på samlingen men som också gör det lätt att ta den med sig i telefonen. Jag har bestämt mig för att recensera de flesta organiseringsapparna för smink som finns i App Store (och eftersom jag inte har en Android-telefon kan jag tyvärr inte recensera Android-applikationer), och jag börjar med denna, Nail Polish Book. Den finns för både iOS och Android, och används av ganska många nagellacksentusiaster som jag känner till. Här är vad jag tycker om den.

Nail-Polish-Book-overview

When you start the application the first time, there are obviously no items stored and so this view will be empty. However, once you’ve entered a few items, this is what you’ll see when you start the application. You flick through these images by swiping your finger from one side to the other – this function looks nice if you have good photos of all your products (much like a very full iTunes library), but if you’re looking for a specific nail polish it can be quite frustrating, which is probably why there is a Search tab. You can choose to sort your items by tapping Sort and selecting a value:

När man startar applikationen för första gången finns det så klart inga produkter sparade och denna vy är då tom. Däremot när man börjar spara ner ett par produkter så kommer det se ut som bilden ovan när man sedan startar applikationen. Man bläddrar igenom dessa bilder genom att dra fingret från sida till sida – den funktionen ser ju snygg ut om man har bilder till alla produkter (likt ett fullt iTunes-bibliotek), men om man letar efter ett specifikt lack kan det bli ganska frustrerande, och det är säkert därför det finns en Search-flik. Man kan välja att sortera produkterna genom att klicka på Sort och sedan välja ett värde:

Nail-Polish-Book-sort-by

Nail-Polish-Book-overview

To add a new item you tap the + button in the top right-hand-side corner on the overview.

För att lägga till en ny produkt klickar man på +knappen i den övre högra hörnet i översiktsvyn.

Nail-Polish-Book-0new-item

You enter information on your product like this. The application allows you to type the name if the polish, but only the first letter is in upper case. If your polish, like this one I’m using as an example here, has a name with all first letters in upper case you have to tap the Shift-button for each new word.

Informationen om produkten fyller man i såhär. Applikationen tillåter dig att skriva i namnet på lacket, men bara första bokstaven blir stor bokstav. Om ditt lack, som det jag använder som exempel här, har ett namn där alla första bokstäverna i orden är stora måste man använda sig av Shift-knappen vid varje nytt ord.

Nail-Polish-Book-shades

Shades are predetermined in a list, so that you can choose to sort your polishes on shade. I don’t see the reason as to why these values are predetermined and Collections and Brands aren’t (because you can still choose to sort on them), and you can’t add/delete/edit any of these values.

Nyanserna är förbestämda i en lista, så man kan välja att sortera lacken på nyans. Jag ser dock ingen anledning till varför dessa värden ska vara förbestämda när kollektionerna och märkena inte är det (för de kan man ändå sortera på), och man kan inte lägga till/radera/ändra några av dessa värden.

Nail-Polish-Book-brands

Brands are not determined and once you’ve entered a brand value, it shows up in a list for you to chose again. There is however no way to delete these brands, so if you spell it wrong or just want to delete it, just forget it and don’t use that particular brand. This bugs me immensely, especially since there were five or so brands already entered (like ‘Essie Polish’ in the image above, which I would have wanted as just ‘Essie’, since all brands I enter here obviously make nail polish) that I couldn’t edit or remove.

Märken är inte förbestämda och när man väl har fyllt i ett märke hamnar det i en lista så man kan välja det igen. Det finns däremot inget sätt att radera dessa märken så om man stavar fel eller bara vill radera ett så är det bara att glömma det och inte använda sig av just det märket. Detta stör mig något otroligt, speciellt då det redan ligger typ fem märken inlagda när man laddar ner appen (typ som ‘Essie Polish’ som ni ser på bilden ovan, vilket jag gärna hade döpt om till bara ‘Essie’, eftersom alla märken jag sparar här gör ju nagellack) som man inte kan ändra eller radera.

Nail-Polish-Book-collections

The same goes for Collections – you enter a value which ends up in a list so you can choose the same collection again. I love the fact that they have a field for collections, but again, you can’t edit the values.

Samma sak gäller kollektioner – man skriver in ett värde som sedan kommer upp i en lista så man kan välja samma kollektion igen. Jag älskar verkligen att de har ett fält för kollektioner, men än en gång så kan man inte ändra värdena.

Nail-Polish-Book-new-item-image

When you choose to enter an image the application allows you to either take a photo with your iPhone’s camera (I strongly suggest you don’t ever do this because the quality is just terrible) or upload a photo from your Camera Roll. Be sure you upload a good photo because there are no cropping, zooming or other editing options in the application, and once the photo is saved you can’t delete it, only exchange it with another photo.

När man väljer att lägga till en bild tillåter applikationen dig att antingen ta ett foto med telefonens kamera (vilket jag starkt råder er att inte göra eftersom kvaliteten blir så himla dålig) eller att ladda upp en bild från telefonens kamerarulle. Var noga med att ladda upp ett bra foto för det går inte att beskära, zooma eller någon annan typ av ändrig i applikationen, och när du har laddat upp en bild kan du inte radera det, bara byta ut med en annan bild.

Nail-Polish-Book-new-item-comments

Then there is a very unnecessary comments field. It works just like one would expect, you enter text and save it and it’ll be visible on the saved item once you open it from the overview. I personally can’t think of anything I would need to add here, but maybe there are people who love this field.

Sedan finns ett ytterst onödigt kommentarsfält. Det fungerar precis så som man kan förvänta sig; man skriver i text i textfältet och sparar, så kan man sedan läsa det på produktens översiktsvy. Personligen kan jag inte tänka mig något jag skulle behöva skriva i här, men andra kanske älskar det här fältet.

The second tab is the Search tab:

Andra fliken leder till sökfunktionen:

Nail-Polish-Book-search

When you select the Search tab, this is what it looks like – the application automatically selects the text field for you so you can start typing straight away. If you don’t want to type, you simply tap Cancel and there will be a list of all your nail polishes for you to scroll through:

När man väljer Search-fliken kommer man till vyn ovan – applikationen väljer automatiskt textfältet där man kan skriva i vad man vill söka på direkt. Om du inte vill skriva något, klicka bara på Cancel så kommer du se en lista på alla produkter du har sparat:

Nail-Polish-Book-search2

What bothers me here is that there is no way for the user to see which brand belongs to which nail polish, which also means that there is no way for the user to look up all polishes from a specific brand unless they know them by heart.

Det som stör mig här är att märket inte står utskrivet, vilket innebär att man inte kan leta fram alla lack av bara ett märke om man inte kan det helt utantill.

Nail-Polish-Book-search3

If you scroll all the way to the bottom of the list you will see a total. That’s fine if you own less than or around 300, but if you (like some people I know) own over 1000, that list is rather long to scroll through just to give you a total.

Längst ner i listan finns en totalsiffra. Det är ju bra om man har kanske 300, men om man (som några jag känner) har över 1000 blir listan ganska lång att scrolla igenom bara för att få en totalsiffra.

Nail-Polish-Book-info

The last tab is an info tab with quick information about the creator and developer, but no contact information what so ever. This application has such potential, and I know plenty of people who use it, but since there are no ways to contact them it will probably not get much better any time soon.

Sista fliken är en sida med lite kort information om skaparen och utvecklaren, men det finns ingen kontaktinformation över huvudtaget. Den här applikationen har sådan potential, och jag vet att många redan använder den, men eftersom det inte går att kontakta utvecklarna kommer det säkert inte bli någon större ändring varken nu eller senare.

B-

I give this application a B- because even though it’s not the most user-friendly app out there (and counting the terrible looking icon), it does the job – plus, it’s free. I have yet to experience that it freezes up or crashes but it will be of little help to you if you wish to catalog more types of beauty products than just nail polish.

Jag ger den här applikationen B- i betyg, för att trots att det inte är den mest användarvänliga applikationen i världen (och med tanke på den urfula ikonen), så gör den sitt jobb – plus att den är gratis. Än har den inte fryst eller kraschat, men vill man katalogisera fler typer av produkter än nagellack är den här appen inte till så stor hjälp.

You can download the application for free here.

Ladda ner applikationen gratis här.

Please note that I have payed for all applications myself and am writing these reviews because I want to give future users insight into these applications. I have in no way been persuaded or compensated by the developers to write these reviews. These are all my personal, honest opinions that I hope will help other users.

Can you think of an application in this category that I have missed out on and you want me to look in to? Let me know in the comments or send me an e-mail by clicking the Contact Me tab in the menu.

Observera att jag har betalat för alla applikationer själv och jag skriver dessa recensioner för att ge framtida användare lite insikt i dessa applikationer. Jag har inte på något sätt blivit uppmanad eller kompenserad av utvecklarna för att skriva dessa recensioner. Allt jag skriver är mina egna, ärliga åsikter som jag hoppas ska kunna hjälpa andra.

Vet du om en applikation i den här kategorin som jag har missat och du vill att jag tar en närmare titt på? Lämna en kommentar eller skicka mig ett mail genom att klicka på Contact Me-fliken i menyn.

6 Comments

  1. Bra recension! Jag har denna app och den okej men jag stör mig verkligen på att man inte kan ändra om man råkar stava fel. Kommentarsfältet använder jag för att skriva när jag köpte nagellacket. :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.